Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.cdp-praha.cz, provozovaném obchodní společností CDP s.r.o., Nad Koupadly 1024/1b, 142 00 Praha 4, IČ: 24823384 DIČ: CZ24823384, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 177641,  bankovní účet: 2352686359/0800.

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi CDP s.r.o. ( www.cdp-praha.cz )., jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, vše v platném znění.

 

VYMEZENÍ POJMŮ


Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající společnost  CDP s.r.o., Nad Koupadly 1024/1b, 142 00 Praha 4, IČ: 24823384, je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.

(“Kupující spotřebitel“) nebo jen („spotřebitel“) je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a také fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 

REGISTRACE, OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

REGISTRACE


Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Při registraci v internetovém obchodě www.cdp-praha.cz (dále jen „obchod“) je kupující povinen uvést pravdivě všechny údaje, které jsou prodávajícím vyžadovány jako povinné, údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. Ostatní údaje kupující uvést může (ale nemusí), a to zejména pro zlepšení komunikace s prodávajícím. Registraci uzavírá kupující dobrovolně, z vlastní vůle, a má právo požadovat kdykoli od prodávajícího její úplně zrušení. Registrace kupujícího není nezbytnou podmínkou pro uzavření obchodního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

ZRUŠENÍ REGISTRACE


Požadavek na zrušení registrace musí kupující odeslat e-mailem na adresu prodávajícího info@ cdp-praha.cz, a to ze stejné e-mailové adresy, jakou kupující uvedl při registraci. Ve výjimečném případě (ztráta e-mailové adresy) může prodávající určit kupujícímu jiný způsob zrušení registrace. Prodávající se zavazuje k odstranění registrace (resp. registračních údajů) kupujícího nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení požadavku na zrušení, s výjimkou nenadálých a prodávajícím neovlivnitelných faktorů (nefunkčnost internetového obchodu ze strany poskytovatele systému apod.).

ZASÍLÁNÍ REKLAMNÍCH ZPRÁV


Kupující při své registraci do systému obchodu může souhlasit s tím, aby mu prodávajícím byly zasílány reklamní zprávy, které se vztahují pouze k obchodu a k prodávajícímu, a to na e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Tyto reklamní zprávy mohou být zasílány prostřednictvím tzv. e-mailového zpravodaje, nebo prostým odesláním e-mailu z adresy prodávajícího na adresu kupujícího. Tento souhlas potvrzuje kupující při registraci ponecháním označeného pole vedle uvedení vlastní e-mailové adresy. V případě, že kupující se zasíláním reklamních zpráv nesouhlasí, může při registraci zrušit označení v uvedeném poli. Kupující má právo zasílání reklamních zpráv odmítnout i kdykoli později, a to zasláním žádosti o odstranění adresy z e-mailového zpravodaje na e-mailovou adresu prodávajícího info@cdp-praha.cz. Prodávající se zavazuje ke zrušení zasílání reklamních zpráv kupujícímu ukončit nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení žádosti kupujícího.

INFORMATIVNÍ ZPRÁVY


Za reklamní zprávy nemohou být v žádném případě považovány informativní e-maily, které jsou systémem Obchodu automaticky posílány kupujícímu, a to zejména na základě registrace kupujícího do systému Obchodu, změny údajů provedené kupujícím, objednávkou zboží apod. Současně za reklamní zprávy nemohou být považovány ani důležité e-maily týkající se provozu Obchodu, změn všeobecných obchodních podmínek, reklamačního řádu, nebo údajů prodávajícího. Informativní zprávy budou kupujícímu zasílány automaticky, a to až do zrušení jeho registrace.

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového Obchodu jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem.
2. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
3. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a  opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
6. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT.
7. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce  (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím nikoli spotřebitelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
10. Kupující nikoli spotřebitel bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
11. Storno objednávky lze provést prostřednictvím emailu či telefonicky před expedicí objednaného zboží, postačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás do doby, než bude zboží dáno k přepravě.
12. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.
13. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.
14. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.


Ochranné známky - Kupující si je vědom, že koupí produktů od prodávajícího nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log nebo patentů, pokud není v konkrétním případě sjednáno zvláštní smlouvou jinak.

 

CENY


Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady na dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.


Zálohy na zboží: U specifického zboží , které je pouze na objednávku, může být požadována nevratná záloha v obvyklé výši 95% z prodejní ceny zboží, která se započítá následně na kupní cenu. O podrobnostech budete při objednání informováni personálem společnosti.

Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO SPOTŘEBITELE


V souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku má kupující spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží pokud bylo zboží objednáno prostředky komunikace na dálku (internet, e-mail, telefon). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Za platné odstoupení od smlouvy bude také považováno vrácení dodaného zboží prodávajícímu do čtrnácti dnů od jeho převzetí. Náklady související s vrácení zboží hradí výhradně kupující spotřebitel. Vracené zboží musí být bezvadné a plně funkční, v původních obalech, které nebyly nešetrně otevřeny.

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

V případě, že je zboží používáno a částečně opotřebováno, prodejce vypočte náklady  související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená cena. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Kupující spotřebitel odešle vrácené zboží na adresu prodávajícího, který mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížené o skutečně vynaložené náklady, příp. ponížená o částku úměrnou opotřebení, případně náklady na vrácení zboží), na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. V případě navrácení zboží dodaného formou zásilky, budou prodávajícím odpovídající finanční prostředky vraceny výhradně bezhotovostním převodem.

Kupující spotřebitel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže kupní cena v době splnění bude vyšší než kupní cena sjednaná v objednávce zboží v důsledku výchylek finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, je-li tato cena podstatně překročena. Podstatným překročením je míněno navýšení kupní ceny o 5 %.

Zboží spolu s odstoupením od smlouvy zašlete na adresu:
CDP s.r.o., Nad Koupadly 1024/1b, 142 00 Praha 4, IČ: 24823384 DIČ: CZ24823384, bankovní účet: 2352686359/0800

 

VZOR ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY - NÁKUP INTERNET

Kupující:
……………………….

……………………....

Prodávající

………………………

……………………....

 

Věc: Odstoupení od smlouvy dle § 53 občanského zákoníku

Ve Vašem internetovém obchodě jsem si objednal ………………………………………………… v hodnotě …………………………Kč, včetně DPH. Číslo faktury ……………………

Zboží jsem od Vás obdržel dne ……………………..

Na základě § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem na Vaší adresu uvedenou v obchodních podmínkách. Zaplacenou částku prosím vraťte v zákonné třicetidenní lhůtě složenkou na moji výše uvedenou adresu / na účet číslo ………………………, vedený u …………………………..

 

Předem děkuji

 

V ………………………… dne ………………

 

Zákazník ( jméno  a podpis ) ……………………

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO NIKOLI SPOTŘEBITELE

Kupující nikoli spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit do 14 dnů od doručení oznámení o zvýšení ceny, jestliže kupní cena v době splnění bude navýšena o více než 10 % než kupní cena sjednaná v objednávce zboží zejména v důsledku změny ceníku vydaného dovozcem, leda, že by s jejím zvýšením vyslovil souhlas.

Zboží spolu s odstoupením od smlouvy zašlete na adresu:
CDP s.r.o., Nad Koupadly 1024/1b, 142 00 Praha 4, IČ: 24823384 DIČ: CZ24823384, bankovní účet: 2352686359/0800

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO


Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

po přijetí objednávky zjistí, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

MOŽNOST ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SE NEVZTAHUJE:


1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,


2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,


3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (např. podlahové krytiny v rolích), jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

4. na zboží objednané výslovně na přání Kupujícího, které nebylo v době objednání skladem nebo pokud mezi kupujícím a prodávajícím byla uzavřena písemná kupní smlouva

Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.


Při splnění všech uvedených podmínek pro odstoupení od koupě obdrží kupující od prodávajícího e-mail, ve kterém bude informován o přijetí zboží zpět a o akceptování odstoupení od koupě. Tento mail musí kupující vytisknout, potvrdit svým podpisem a zaslat zpět, společně s číslem účtu na adresu Prodávajícího.

 

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ  PŘI NEPŘEVZETÍ ZBOŽÍ ZÁKAZNÍKEM


Pokud zákazník nepřevezme zboží řádně zaslané podle instrukcí provozovatele internetového obchodu www.cdp-praha.cz - CDP s.r.o. - Centrum dřevěných podlah™“, dává tímto souhlas, že prodávající je oprávněn zboží nechat dopravit zpět do svého skladu  a vyúčtovat zákazníkovi veškeré vynaložené náklady spojené dopravou  zpět včetně ev. ostatních vzniklých vícenákladů dopravce. Objednávkové zboží nelze zasílat na dobírku.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

1. DOBÍRKOU


Kupující zaplatí za zboží v hotovosti v okamžiku jeho převzetí, a to pracovníkovi přepravní nebo kurýrní služby. Dobírkou lze hradit pouze zboží zasílané přepravní službou nebo rozvozem cdp-praha.cz

 

2. BANKOVNÍM PŘEVODEM


Kupující zaplatí za zboží bankovním převodem na účet prodávajícího CDP s.r.o., Nad Koupadly 1024/1b, 142 00 Praha 4, IČ: 24823384 DIČ: CZ24823384, bankovní účet: 2352686359/0800, ještě před dodáním zboží. Zboží je mu poté zasláno  přepravní službou nebo rozvozem cdp-praha.cz

 

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


Obecná doručovací doba je do 3 pracovních dní u podlahové chemie, u zboží s délkou větší než 2m a paletové přepravy 3 -14 dnů. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

1. OSOBNÍ ODBĚR


Kupující si objednané zboží vyzvedne osobně na adrese, kterou prodávající zveřejní jako místo pro osobní odběr, a to v prodávajícím uvedené pracovní době.

2. OBCHODNÍ BALÍK


Kupujícímu bude objednané zboží doručeno přepravní službou nebo dopravou CDP s.r.o.

Aktuální ceny dopravy jsou vždy k dispozici přímo v systému Obchodu a jsou k vidění při zadávání objednávky:

Kupující je povinen zadat správné údaje pro výpočet ceny za dopravu. Pokud prodávající  zjistí, že byly zadány špatné údaje, kupující bere na vědomí, že mu bude cena upravena dle aktuálních správných údajů.

 

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ


Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

Má-li prodávající předmět koupě odeslat na místo splnění nebo určení, platí, že věc byla předána v době, kdy byla předána k přepravě v souladu s ustanovením § 594 občanského zákoníku.

 

REKLAMACE A ZÁRUKA ZBOŽÍ POSKYTOVANÁ KUPUJÍCÍMU SPOTŘEBITELI


1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku)
2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.

6. Kupující je povinen zkontrolovat všechny dílce podlahy, zda nejsou poškozené, před započetím pokládky. Poškozené dílce lze vyměnit pouze tehdy, pokud ještě nebyly použity.

 

ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ DODANÉHO KUPUJÍCÍMU NIKOLI SPOTŘEBITELI

 

Odpovědnost za vady se řídí obecnými ustanoveními obchodního zákoníku ve znění účinném ke dni podpisu této smlouvy.

Prodávající prohlašuje, že stav předmětu koupě odpovídá tomu, že se jedná o novou a dosud nepoužitou věc, že věc má dohodnuté vlastnosti, a že mu nejsou známi žádné vady, které by bránily řádnému užívání předmětu koupě.

Prodávající odpovídá za vady vyskytující se na předmětu koupě ke dni jeho převzetí kupujícím nikoli spotřebitelem.

Prodávající je povinen umožnit kupujícímu nikoli spotřebiteli prohlídku zboží při jeho předání a ten je povinen provést prohlídku zboží.

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.
4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

DORUČOVÁNÍ


1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
2. Zpráva je doručena:

* v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.
* v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem.
* v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít.
* v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

NÁKLADY NA POUŽITÍ KOMUNIKAČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA DÁLKU


Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ


1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.  Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
5. Kontaktní údaje prodávajícího:


Adresa pro doručování:  CDP s.r.o., Nad Koupadly 1024/1b, 142 00 Praha 4

Adresa elektronické pošty: obchod@ cdp-praha.cz

Telefonní kontakt: 222 364 654,  222 364 655,  222 364 656

 


Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. září 2011. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení